ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Op de reizen en overeenkomsten zijn de algemene reisvoorwaarden van RODINA TRAVEL van toepassing.

Artikel 1 - Bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De reisorganisator: degene die, die in de uitvoering van zijn bedrijf, op eigen naam van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt - in dit geval RODINA TRAVEL.
1.2 De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.
1.3 De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste 2 van de volgende diensten:
a) vervoer
b) verblijf
c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
1.4 Pakketreizen/georganiseerde reizen: een voorafgaande combinatie van op z'n minst twee van de drie volgende elementen: transport, verblijf en toeristische diensten, die noch op het transport noch op het verblijf betrekking hebben maar die een aanzienlijk deel van het pakket uitmaken. Van een pakketreis wordt verwacht dat zij tegen een globale prijs wordt verkocht en dat zij langer dan 24 uren duurt of minstens een overnachting telt.
1.5 Eigen-vervoer reizen: reizen waarbij de reiziger alleen een accommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
1.6 Losse vliegtickets: vliegtickets die niet in combinatie met een arrangement worden aangeboden en geen onderdeel van een pakketreis zijn of onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator vallen.
1.7 Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die RODINA TRAVEL sluit, een en ander zowel ter zake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als ter zake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van de klant worden samengesteld.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien RODINA TRAVEL zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomst waarop zij betrekking hebben.
2.3 Deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor pakketreizen/georganiseerde reizen. Bij het verkoop van losse tickets, losse autohuur of andere losse diensten gelden de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener (bv. luchtvaartmaatschappij, autoverhuurder etc.)

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Aanbod en aanvaarding: De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de reiziger van het aanbod van RODINA TRAVEL accepteert. Dit kan zowel schriftelijk, per e-mail, telefonisch als per internet (door middel van het 'clicken' op 'boeken'), waarbij rekening gehouden dient te worden dat het door de klant verstrekken van de geboortedata het verschil maakt tussen een offerte en een definitieve boeking. In geval van schriftelijke aanmelding of per e-mail geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier of e-mail als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het aanmeldingsformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop alle persoonsgegevens, inclusief geboortedata, worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaats vinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een boekingsbevestiging en factuur. Deze dient u zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. De namen en (bij kinderen onder de twaalf) de geboortedatum dienen overeen te komen met de gegevens in het paspoort!
3.2 Herroeping aanbod: Het aanbod van RODINA TRAVEL is vrijblijvend en kan in voorkomende gevallen door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden, onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op restitutie van eventueel betaalde gelden.
3.3 Aanmelder: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoefte van een ander een reisovereenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en RODINA TRAVEL en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
3.4 Informatieplicht reiziger: De reiziger is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst aan RODINA TRAVEL te verstrekken. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobile telefoon en e-mailadres. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door RODINA TRAVEL, zoals leeftijd, handicap etc. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door RODINA TRAVEL van (verdere) deelname van de reis wordt (worden) uitgesloten, worden er annuleringskosten in rekening gebracht conform artikel 9.
3.5 Kennelijke fouten en voorbehouden in publicatie: De content van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die voorkomen op de website of andere publicaties van RODINA TRAVEL. Eventuele drukfouten of vergissingen, kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in de publicatie van RODINA TRAVEL, in de verstrekte informatie of in de reisovereenkomst binden RODINA TRAVEL niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
3.6 Reisduur, vertrek- en aankomsttijden: Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisovereenkomst, mits deze bekend zijn of zoals deze bekend zijn op het moment van reserveren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden echter vermeld in de reispapieren. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.
3.7 Luchtvaartmaatschappij: Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekend gemaakt, zo mogelijk bij boeking doch uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden De Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die het vervoer feitelijk verricht maken onderdeel uit van de reisovereenkomst die u met RODINA TRAVEL gesloten heeft. De Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen kunt u vinden op hun website of opvragen bij RODINA TRAVEL. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van RODINA TRAVEL gaat u tevens akkoord met deze vervoersvoorwaarden.
3.8 Losse vliegtickets: Bij verkoop van losse vliegtickets is RODINA TRAVEL slechts een bemiddelaar. Hier gelden uitsluitend de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
3.9 Essenties en preferenties: Indien de reiziger bij het totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt met betrekking tot de door de reisorganisator te leveren diensten, zoals b.v. ligging hotelkamer, zitplaats in vliegtuig e.d., zal met de opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend. Indien bepaalde voorwaarden (b.v. dieet) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij boeking uitdrukkelijk kenbaar te maken. RODINA TRAVEL zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven. De reisorganisator heeft in dat geval het recht om extra kosten in rekening te brengen en moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betalingen bij pakketreizen:
a) Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 20% van de reissom te voldoen met een minimum van € 75,- per persoon. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering en de reisverzekering te worden voldaan.
b) Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken vóór de aanvangsdatum van de reis tot stand komt, moet per omgaande de volledige reissom worden voldaan.
c) Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
d) Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door RODINA TRAVEL, die wel het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en te verrekenen met het reeds betaalde gedeelte van de reissom. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de reiziger.
4.2 Betalingen bij eigen-vervoerreizen: Bij het reserveren van een eigen-vervoerreis (losse accommodatie) dient het volledig bedrag per omgaande te worden voldaan, tenzij anders aangegeven.
4.3 Betalingen bij losse vliegtickets en losse autohuur: Bij het verkopen van losse vliegtickets en/of autohuur is RODINA TRAVEL slechts een bemiddelaar. Hier gelden uitsluiten de betalingsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of autoverhuurder. Deze diensten moeten daarom ook meestal per omgaande worden betaald, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 - Reissom

5.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven en omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van RODINA TRAVEL zijn omschreven. Hieronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door RODINA TRAVEL of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies en reserveringskosten.
5.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, behoudt RODINA TRAVEL zich het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. RODINA TRAVEL zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
5.3 Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 3 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 6 - Reisdocumenten

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. RODINA TRAVEL is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 7 - Reisbescheiden

Tenzij anders aangegeven streeft RODINA TRAVEL de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de reizigers ter hand te stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, dient dit terstond te melden.

Artikel 8 - Wijziging door de reiziger

8.1 Na totstandkoming van de reisovereenkomst kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek wijziging daarvan verzoeken. Indien dit verzoek niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, zal het verzoek ook door RODINA TRAVEL worden ingewilligd en schriftelijk worden bevestigd. Bij wijzigingen door de reiziger is deze gehouden de gewijzigde reissom, alsmede de gepubliceerde wijzigingskosten en eventuele communicatiekosten te voldoen. Wijziging van losse vliegtickets is niet toegestaan, tenzij dit in de reisbevestiging nadrukkelijk is vermeld.
8.2 Uitzonderingen:
a) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende wijzigingsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
b) Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals autohuur, culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende wijzigingsbepalingen gelden. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
8.3 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een deelannulering waarop artikel 9 van toepassing is.

Artikel 9 - Annulering door de reiziger

9.1 Annuleringskosten: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: - bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling. - bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom. - bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; - bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 60% van de reissom; - bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; - bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) vóór de vertrek-dag: 90% van de reissom; - bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot en met de vertrek-dag: 100% van de reissom;
9.2 Uitzonderingen:
a) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
b) Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals autohuur, culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
9.3 Deelannulering: Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
a) Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand.
b) De reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
c) Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.
9.4 Hoe annuleren: Een annulering dient altijd binnen kantooruren telefonisch te worden gemeld en daarna schriftelijk te worden ingediend.
9.5 Annuleringsverzekering: Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer u een, voor de verzekeringsmaatschappij, geldige reden heeft om te annuleren, kunt u bovenstaande annuleringskosten verhalen op uw verzekering. Geldige redenen zijn o.a.: kort voor vertrek (ernstige) ziekte of een ongeval.

Artikel 10 - Opzegging door de reisorganisator

10.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
10.2 Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.
10.3 Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor de rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.
10.4 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan.
10.5 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 11 - wijziging door de reisorganisator

11.1 De reisorganisator heeft altijd het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 1. De lokale omstandigheden en het soms avontuurlijke karakter van onze reizen, kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven.
11.2 De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen voor de reissom hebben, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op de gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.
11.3 De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.
11.4 Wanneer wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator er voor zorg dragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.
11.5 Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en overmacht

12.1 De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoontes van het land waar de diensten worden verleend, de stand der techniek en de beperkingen die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van sommige reizen van de reisorganisator meebrengen.
12.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17.
12.3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
12.4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden

Artikel 13 - Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

13.1 Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is, dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
13.2 De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade kan verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een bij een reis- en/of annuleringskosten verzekeringsdekking.
13.3 In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.
13.4 De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.
13.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1 De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
14.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 15 - Verplichtingen van de reiziger

15.1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisleiding ter plaatse, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
15.2 Indien de reiziger zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
15.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
15.4 De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

Artikel 16 - Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verlichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 - Klachten

17.1 Voor de afreis: Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo snel mogelijk schriftelijk ingediend te worden bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
17.2 Tijdens de reis: Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, dient ter plaatse zo spoedig mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige/schriftelijke manier (bv. in de vorm van een klachtenrapport) gemeld te worden, zodat gelijk naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener (bv. hotelier), de reisleiding of de plaatselijke vertegenwoordiger of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, rechtstreeks bij de reisorganisator zelf. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
17.3 Na de reis: Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Indien de klacht niet tijdig is ingediend, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen. De reisorganisator zal uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.