Privacy Policy

Privacy Policy Rodina TravelRodina Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rodina Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rodina Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per mail info@rodinavel.nl of telefonisch 0031 - (0)38 376 92 97.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Rodina Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over algemene informatie over de bestemming en/of het voorbereiden van een offerte voor een reis;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een offerte en/of reisvoorstel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rodina Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voor- en achternaam;
- Tussenvoegsel;
- Straat en huisnummer;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Geslacht.

Als een offerte akkoord komt, worden vervolgens de volgende bijzondere gegevens gevraagd voor een juiste en correcte afhandeling van de reservering (denk hierbij aan vliegtickets, autohuur en/of hotelovernachting):

- Nationaliteit;
- Relevante medische gegevens en speciale diëten of mobiliteit beperkingen die van belang zijn voor het juiste uitvoering van uw reis;
- Bepaalde paspoortgegevens ten behoeve van uw ticketreservering: eerste voor- en achternaam (volgens paspoort), geboortedatum, paspoortnummer en geldigheid.

N.B.: Rodina Travel vraagt nooit om een kopie van het paspoort. Indien wij toch een kopie ontvangen per mail of per post, is dit op eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van de toekomstige reiziger. Wij zullen de reiziger er altijd op wijzen dat het toegezonden kopie direct vernietigd wordt.

Uw persoonsgegevens worden door Rodina Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
- Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden
Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Rodina Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven (hier dient u zichzelf voor aan te melden) en/of gerichte contacten, bijvoorbeeld een voorstel voor uw individuele reis.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje e.d.;
– Uw aanvraag, inclusief de door u verstrekte gegevens;
– Een door u of namens u ingevuld contactformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rodina Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Door of namens u verstrekte bijzonderheden, nodig om een passend voorstel voor uw individuele reis op te kunnen stellen.

Uw persoonsgegevens worden door Rodina Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het reserveren van vliegtickets, autohuur, hotels, excursies;
- Overig partijen die betrokken zijn om uw toekomstige reis op een correcte manier te kunnen uitvoeren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Rodina Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Rodina Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Rodina Travel
Schapendrift 32
8091 GW Wezep
info@rodinatravel.nl
0031 - (0)38 376 92 97


Laatste update Privacy Policy conform de AVG: 25 mei 2018