Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 

Rodina Travel - Stichting Garantiefonds ReisgeldenRodina Travel (KvK nr. 70006016) is aangesloten bij SGR onder deelnemersnummer: 3460. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Verplichte bijdrage consument

Sinds 1 februari 2021 moet de consument verplicht een eigen bijdrage betalen aan SGR van € 5,- per persoon. Dit geldt voor alle (reis)overeenkomsten die onder SGR-garantie vallen. Deze bijdrage aan de SGR-deelnemer – Rodina Travel - wordt vervolgens door de deelnemende reisonderneming afgedragen aan SGR.
Meer informatie over deze verplichte bijdrage kunt u zien in een video van SGR of lezen op de website van SGR.


ANVR

Rodina Travel - Algemene Nederlandse Vereniging van ReisondernemingenRodina Travel (KvK 70006016) is aangesloten bij de ANVR onder lidnummer: 05161. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie. 


De
aanvullende voorwaarden zijn door Rodina Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zij uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Calamiteitenfonds

Rodina Travel - CalamiteitenfondsRodina Travel (KvK nr. 70006016) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.